Gå til innhold

Prosjektet (programmet) er basert på en utlysning fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet med søknadsfrist 31. januar 2014. «Utlysning – tilskuddsordning: Utviklingsprogrammet for byregioner». Tromsø kommune har tatt initiativ til prosjektet som har fått prosjektnavnet: Tromsøregionen – Samspill og regional vekstkraft. 33 byregioner deltar i programmet. Distriktssenteret skal ha en koordinerende rolle i det nasjonale prosjektet.

Om prosjektet

Prosjektet ble avsluttet i september 2018. Det er på nåværende tidspunkt usikkert om dette arbeidet skal følges opp, opplyser prosjektleder. Sluttrapport for prosjektet vil foreligge i løpet av oktober 2018. Den vil da bli gjort tilgjengelig på regionrådets hjemmeside.

 

Mål

Målet med utviklingsprogrammet for Tromsø-regionen er få til bedre samspill mellom kommunene og et styrket grunnlag for vekst, slik at regionen framstår som en av de ledende i nasjonal sammenheng. Dette har både med forhold som bidrar til regionforstørring og samarbeidstiltak på kommunalt og institusjonelt nivå å gjøre, slik det går fram av utviklingsplattformen.

Hovedoppgaver

I prosjektperioden er det to hovedoppgaver som vil bli prioritert:

  • Kunnskapsinnhenting. Det vil si skaffe tilveie ny systematisk kunnskap om hvordan samspillet fungerer og hva som er de største utfordringene knyttet til videreutvikling av samhandlingen mht å styrke den regionale vekstkraften i Tromsø-regionen.
  • Samarbeidsprosesser. Gjennomføre ulike samlinger hvor politikere og andre utviklingsaktører kan møtes for å drøfte felles løft for å styrke hele regionen.

Deltakende kommuner

Finansiering

Prosjektet har fått tildelt 800.000 kroner fra Kommunal- og administrasjonsdepartementet. De deltakende kommune går inn med en egenandel.