Gå til innhold

Det har nå gått tre år siden Kystplan Tromsøregionen ble vedtatt i kommunene Balsfjord, Karlsøy, Tromsø, Lyngen og Målselv. Tromsø-områdets regionråd fattet i regionrådsmøte 21. september vedtak om å sette i gang rullering av eksisterende kystsoneplan.

Om prosjektet

Forut for vedtaket om starte rullering av eksisterende kystsoneplan ble det etablert en administrativ arbeidsgruppe, foreløpig med representanter fra de tre kommunene Tromsø, Balsfjord og Karlsøy.  Gruppen er tenkt utvidet etter at kommunene i Nord-Troms regionen melder seg på

Et enstemmig regionråd fattet følgende vedtak:

 1. Regionrådet ber arbeidsgruppen om å legge frem en prosjektbeskrivelse herunder finansiering av prosjektet. Prosjektbeskrivelsen legges frem for regionrådet i desembermøtet.
 2. Arbeidsgruppen bes om å inkludere en nøytral bærekraftsanalyse for produksjonsområde 11.
 3. Regionrådsleder tar kontakt med Troms fylkeskommune vedrørende prosjektet.

Arbeidsgruppen har utarbeidet forslag til felles prosjektbeskrivelse som legges frem for de tre kommunestyrene i løpet av våren 2019.

Politisk behandling
– Karlsøy kommunestyre behandlet forslag til prosjektbeskrivelse, 6. mars, se vedtak nedenfor.
– Balsfjord kommunestyre vedtok i sak PS 94/18 den 6.12.2018 Planprogram for kommuneplanens arealdel 2018 – 2028. Planprogrammet legger opp til en helhetlig arealplan som omfatter både land og sjøarealene, der gjeldende interkommunale Kystplan for Tromsøregionen også skal revideres.
– Tromsø kommune vil behandle prosjektbeskrivelsen i formannskapet i løpet av mai måned.

Troms fylkeskommunene har signalisert at de vil gå inn med midler i prosjektet, på lik linje med støtten som er gitt til rullering av kystsoneplan for Sør- og Midt-Troms samt Skjervøy kommune.

 

Fremdrift

GJENNOMFØRING
Arbeidet med kystsoneplan er skissert som følger:

Fase 1: Forankring. Prosjektet forankres i regionrådet og de respektive kommuner.

Fase 2 A: Kartlegging av status i eksisterende kystsoneplan.

Fase 2 B: Kunnskapsstatus i kystsonen. Kjøp av ekstern kompetanse.

Fase 2 C: Miljøstatus og utfordringer. Lus, rømming, sykdom og påvirkning av andre arter. Generelle utfordringer og spesifikke utfordringer i regionen.

Fase 3: Innspill og behov. Åpne møter med alle berørte interesser i kystsonen.

Fase 4: Konsekvensutredninger – usikkerhet mht. omfang og kostnader.

Fase 5: Mål, strategier og prioriteringer. Forslag til Kystsoneplan – politisk vedtak i kommunene.

Fase 6: Handlingsplan og tiltak – 4-årig handlingsplaner som hver kommune utarbeider som oppfølging av Kystsoneplanen.

Prosjektledelse: Frikjøp av intern prosjektleder i Tromsø kommune, 50 %.

 

6.1 Hovedaktiviteter

I hovedsak vil følgende aktiviteter stå sentralt:

 1. Administrativ og politisk behandling av prosjektplanen / planprogram blant deltakende kommuner og regionråd
 2. Vedtak om igangsettelse av et hovedprosjekt samt en finansiering av dette arbeidet, som grovt skissert er kostnadsberegnet til i kr. 1 970
 3. Organisere prosjektet med styringsgruppe, arbeidsgrupper/prosjektgrupper samt engasjere prosjektleder fra Tromsø kommune
 4. Skape entusiasme for medvirkning lokalt og regionalt slik at målene om økt verdiskaping kan imøtekommes uten at dette går ut over andre brukere av fjord- og kystsystemet
 5. Vurderinger og fortolkninger:
  Faglige vurderinger og modellfortolkninger i forhold til etableringer, herunder også nye akvakulturaktiviteter i regionen (fiskeoppdrett, taredyrkning), utpeking av egnede områder til ulike akvakulturaktiviteter
 6. Samordne arbeidet med allerede eksisterende kommunale og regionale planer
 7. Komme med anbefalinger om arealdisponering
 8. Utarbeide en helhetlig oppdatert plan for kystsonen i regionen som ivaretar både eksisterende bruk samt muligheter for nye bruksområder

Prosjektets fremdriftsplan er beskrevet i et Gant-diagram – prosjektfaser i søknaden, se vedlagt prosjektbeskrivelse.

Status per 16. april 2019

Prosjekt Kystplan Tromsøregionen – rullering er vedtatt i Karlsøy kommunestyre, onsdag 6. mars 2019.
Tromsø kommune skal behandle denne prosjektsøknaden i kommunestyremøte onsdag 24. april inneværende år.
Balsfjord kommune har foretatt et administrativt vedtak, som er gjeldende.
Tromsø kommune vil behandle prosjektet i formannskapsmøte, 28. mai. Søknad om økonomisk støtte fra Troms fylkeskommune vil bli sendt kort etter positivt vedtak i formannskapet.

Status per 29. oktober 2019

Tromsø kommunes formannskap behandlet prosjektet i formannskapsmøte, 11.6.2019.
Vedtak
1. Tromsø kommune vedtar igangsetting av rullering av kystsoneplanen for Tromsøregionen, slik det fremgår av saksfremlegget, herunder fremdrifts-, kostnads og finansieringsplan.
2. Kommunens andel av prosjektkostnadene tas fra kommunalt disponerte næringsmidler i Tromsø kommunes næringsfond, jamfør søknad om finansiering i vedlegg 2. side 6 av 10.
3. Tromsø kommune skal innarbeide vedtakene fra sak 34/18 «Arbeid med bærekraftige utvikling av havbruksnæringen», for arealer satt av til akvakulturformål i Tromsø kommune.

Veien videre

• Søknad om tildeling av prosjektmidler ble sendt til Troms fylkeskommune, 4.7. 2019. Per skrivende dato er søknaden under behandling hos fylkeskommunen. Svar på søknaden forventes å foreligge i løpet av første halvdel av november 2019, etter opplysninger fra fylkeskommunen.
• Prosjektleder starter 1.1.2020. Prosjektleder er ansatt i Tromsø kommune, ved Byutvkling.

Deltakende kommuner

Finansiering

ØKONOMI
Finansiering av arbeidet er basert på allokering av kommunale midler og fylkeskommunale midler, herunder kommunal egeninnsats. For de kommunene (Karlsøy og Tromsø) som oppebærer midler fra Havbruksfondet vil det være naturlig å benytte disse. Når det gjelder Balsfjord kommune har Troms fylkeskommune signalisert at de vil bidra med økonomisk støtte til kommunen da de ikke oppebærer midler fra Havbruksfondet. For finansiering se vedlagt budsjett for prosjektet.

Dokumenter