Gå til innhold

Tromsø-områdets regionråd besluttet 21. september 2018 å revidere eksiterende kystsoneplan, Kystplan Tromsøregion fra 2015. Kommunene Tromsø, Karlsøy og Balsfjord inngår i samarbeidet. Kystsoneplanen for Tromsøregionen behandles politisk i nov/des 2022.

Om prosjektet

FREMDRIFT OG MEDVIRKNING

Oversikten viser tentativ fremdrift og foreløpig oppsatte møter:

Vedtak av Kystsoneplanen for Tromsøregionen

 

Balsfjord kommune:

Tromsø kommune:

Karlsøy kommune:

 • 9. november, 2. gangs behandling i formannskapet (protokoll)
 • 7. desember, sluttbehandling i kommunestyret (protokoll)

Tilleggshøring og offentlig ettersyn – tarelokaliteter

Planforslaget lå ute til høring og offentlig ettersyn i perioden 10. desember 2021 – 18. februar 2022. I forbindelse med høringen kom det innspill til avsetning av nye arealer til oppdrett av tare/makroalger. Forslaget til nye tarelokaliteter har ikke vært en del av planprosessen til nå, og har derfor ikke vært gjenstand for høring og offentlig ettersyn. Forslag om nye tiltak som er kommet som innspill i høringsprosessen må ut på høring og til offentlig ettersyn om de skal tas inn i planen.

Forslag til avsetning av arealer til tare legges derfor ut på høring og til offentlig ettersyn i seks uker fra kunngjøringsdato. Det åpnes ikke opp for nye innspill i forbindelse med høringen.

Frist for innspill er tirsdag 4. oktober 2022.

Les eller last ned høringsdokumentene her, under headingen Tilleggshøring for tarelokaliteter.

Konsultasjon med samiske parter

I fra 1. juli 2021 har kommuner og fylkeskommuner etter Sameloven § 4-4 plikt til å konsultere representanter for berørte samiske interesser i saker om lokale forskrifter og andre beslutinger eller tiltak som vil kunne påvirke deres interesser direkte.

Det er gjennomført konsultasjoner med to samiske parter:

BIVDU – organisasjon for fiskere i sjøsamisk område

Reinøy reinbeitedistrikt

Merknadsbehandling 

Det kom inn 109 innspill i forbindelse med offentlig ettersyn og høringen. Disse er nå er gjenstand for merknadsbehandling. Alle høringsinnspill, referater fra dialogmøter mv finnes i postjournalen på Tromsø kommunes nettsider som heter BYGG og PLANSAKER (bruk enkelt søk og søk på: Kystsoneplan).

Referater fra dialogmøter:

Folkemøter

«Kystsoneplan for Tromsøregionen 2022 – 2032» ble 10. desember lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 18. februar 2022. I løpet av våren skal dokumentet til politisk behandling, men først vil vi høre dine innspill.

Planforslaget kan du lese her. Det ligger også et leseeksemplar på servicetorget på rådhuset i  kommunene.

Det holdes egne folkemøter i hver av de tre kommunene:

 

Kystsoneplan er lagt ut på høring og til offentlig ettersyn

10. desember 2021 ble Kystsoneplanen for Tromsøregionen lagt ut på høring og til offentlig ettersyn i 10. uker, frem til 18. februar 2022. Her finner du høringsdokumentene og ser hvordan du kan kommer med innspill.

Frist for innspill: 18. februar 2022

Planforslaget er også tilgjengelig og forklart i en interaktiv presentasjon med tekst, bilder, kart og plankart der du kan bevege deg rundt i kartene for å ta detaljer nærmere i øyesyn, og veksle mellom gjeldende plan og planforslaget. Her finner du også plankartet i en onlineversjon med alle funksjonalitet.

 

 

Offentlig ettersyn og høring av planforslag – politisk behandling

Sakspapirene finner du under utvalg/dato/saksliste ved å trykke på lenkene:

Karlsøy kommune: Formannskapet vedtok 24. november 2021 å sende planen på høring.

Tromsø kommune: Kommune og byutviklingsutvalget (KOBY) vedtok 29. november 2021 å sende planen på høring.

Balsfjord kommune: Kommunestyret behandler saken 9. desember 2021 

Regionalt planforum 11. november 2021

Dokumenter til og referat fra Regionalt planforum finner du her (se under mappen Sakspapirer og referat).

Oppsummering av innspill fra utviklingslagene

Oversikt – innspill til Kystsoneplanen fra utviklingslag og bygdelag mv

Felles ressursgruppe for reiseliv, friluftsliv og strandsone

3. mars: Andre møte i felles ressursgruppe for reiseliv, friluftsliv og strandsone. Referat fra møtet.

1.  mars: Særmøte om reiseliv. Referat fra møtet.

2. februar: Første møte i felles ressursgruppe for reiseliv,friluftsliv og strandsone. Referat fra møtet.

Ressursgruppe på sjømat

Oversikt over forslag til havbrukslokaliteter i de tre kommunene som konsekvensutredes (rosa – ny akvakulturlokaliteter, blå – fangstbasert akvakultur eller marine arter, orange – endring/eller utvidelse av eksisterende lokalitet):

 • 22 lokaliteter utredes i Tromsø kommune
 • 11 lokaliteter utredes i Karlsøy
 • 11 lokaliteter utredes i Balsfjord.

4. mars: Eget møte med fiskerisiden i Karlsøy. Referat fra møtet.

9. februar: Eget møte med fiskerisiden. Referat fra møtet.

9. februar: Eget møte med aktører innen Fangstbasert akvakultur (FBA) og marine arter. Referat fra møtet.

28. januar: Felles møte i ressursgruppe sjømatruppe sjømat (agenda, deltakere, møtedokumenter, sted). Referat fra møtet.

18. november: (webinar) Havbruk – hva er det reelle arealbehovet, hva ønsker næringen og hva mener friluftsliv og sektormyndighetene bør vektlegges?  (klikk på lenka for å se opptaket)

Q&A: Spørsmål fra «salen» med tilhørende svar

Det reelle arealbehovet (dagens) for å møte forventningene til vekst 
Hvor mye av potensialet for vekst (6%) i regionen er allerede dekket gjennom økning i eksisterende tillatelser? Hvor mye av økningen kan dekkes gjennom eksisterende arealer/tillatelser? Fremtidig arealbehov i et 6-årsperspektiv. Hva kan dekkes innenfor eksisterende arealer?
Fylkeskommunen ved seniorrådgiver Stein Arne Rånes

Havbruksaktørene presenterer sitt felles innspill til nye/endrede arealer
Næringen var ikke klar til å presentere sitt innspill i webinaret, men holdt et innlegg om hvordan de arbeider med problemstillingene tatt opp i webinaret.
På vegne av næringen, Kurt Einar Karlsen fra Lerøy Aurora

Hva bør vektlegges ved lokalisering av anlegg sett fra et miljø-, frilufts- og naturperspektiv. Gjerne med noen prioriteringer av hva som er viktigst.
Forum for natur og frilufts liv Troms ved fylkeskoordinator Christine Myrseth
Tromsø Havpadleklubb ved Bernt Bye

Sektormyndighetenes innspill til strukturering og regulering av næringene
Hva mener sektormyndighetene er viktig å legge vekt på i struktureringen av havbruksnæringen? Hvilke utfordringer ser de, områder de vil anbefale at man holder seg unna, avstandskrav, sonedeling mv.
Fylkesmannen om klima og miljø, ved seniorrådgiver Plan Lars Smeland
Mattilsynet om fiskehelse, ved seniorrådgiver/veterinær Margareth Bergesen
Fiskeridirektoratet om fiskeri og gytefelt, ved seniorrådgiver Tom Hansen

17. november: Kunnskapsstatus – effekter på miljø, tekniske løsninger og næringens innsats (klikk på lenka for å se opptaket)

Spørsmål fra «salen» med tilhørende svar

Bolk I – Effekter av havbruk på klima, miljø og fiskeri

Sårbare naturtyper, naturmangfold, rødlistede arter – Vivian Husa, forsker Havforskningsinstituttet

Effekter på vill laksefisk – Ellen S. Grefserud, forsker Havforskningsinstituttet

Fiske og gytefelt – Bjørn-Steinar Sæther, professor Norges Fiskerihøyskole UiT

Overlapp mellom gode arealer for havbruk og verdifulle arealer for fiskeri – Eli Kristine Lund, rådgiver Fiskarlaget Nord

Klimaavtrykket fra oppdrettsnæringen – Ulf Winter, SINTEF Ocean

Bolk II –  «Klar til bruk teknologi» som løser identifiserte klima og miljøproblemer

Klimagassutslipp – Lars Andersen, salgsspesialist akvakultur ABB

Status på eknologi som løser miljøproblemene fra havbruk – Jan Tore Fagertun, fungerende forskningsleder sjømatteknologi SINTEF Ocean

Bolk III – Hva gjør næringen i Tromsøregionen konkret for å løse utfordringene?

STADFESTING AV PLANPRORAM

Det kom inn 30 innspill innen høringsfristen 31. august. Felles saksfremlegg for stadfesting av planprogram  for revisjon av Kystsoneplanen ble behandlet av formannskapet i Tromsø 15. september, Karlsøy 16. september og kommunestyret i Balsfjord 28. oktober. Alle innspill som kom innen fristen er oppsummert i Vedlegg 2 Merknader til planprogrammet – versjon til offentlig offentlig ettersyn. Vedlegg 1 Planprogram – endelig versjon 2. september 2020 er omarbeidet slik det fremgår av meknadsbehandlingen. Det er kommet ytterligere fire innspill etter fristen. Innspillene til planprogrammet medfører i hovedsak presiseringer knyttet til kunnskapsgrunnlag og utredningstema for planarbeid og tilknyttet konsekvensutredning. Innspill som er relevant for planarbeidet følges opp i det videre arbeidet med planen. Innspill som ikke er direkte knyttet til planprogram eller planarbeid, er distribuert videre i kommuneorganisasjonen som  informasjon til videre oppfølging. Det er etter fristen kommet inn ytterligere fire innspill som tas med i planarbeidet.

Vedtak Tromsø kommune
Vedtak Karlsøy kommune
Vedtak Balsfjord kommune

VARSEL OM PLANOPPSTART OG HØRING AV PLANPROGRAM

Forslaget til planprogram for revisjon av Kystsoneplanen for Tromsøregionen er sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn frem til 31. august 2020.

Det er formannskapene i kommunene Tromsø, Balsfjord og Karlsøy som har vedtatt at forslaget til planprogram for revisjon av den interkommunale «Kystsoneplanen for Tromsøregionen» skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Planprogram – versjon til offentlig ettersyn finner du her.

Hva er kystsoneplanen?
Kystsoneplanen er kommuneplanens arealdel for sjøområdene, og skal angi hovedtrekkene i hvordan arealene skal brukes og vernes. Planprogrammet setter rammene for arbeidet og gjør rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegg for medvirkning, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredinger. Kart (zoombart) over planområdet finner her.

Innspill og merknader til planprogrammet sendes til postmottak@tromso.kommune.no Merk innspill med: «Høring av Kystsoneplan» og saksnummer: PLAN-20/00785. Innspill til kan også gis elektronisk ved å fylle ut dette skjemaet. Frist for innspill: 31. august 2020

KONTAKT

Prosjektleder: Ingrid Berthinussen e-post: ingrid.berthinussen@tromso.kommune.no

MEDIA

02. juli 2020 Morrasendinga fra NRK Troms: Ordfører Mona Pedersen (Karlsøy), ordfører Gunda Pedersen (Balsfjord) og prosjektleder Ingri Berthinussen om revisjon av Kystsoneplanen.

MEDVIRKNING

Digital folkemøte
Tirsdag 16. juni 2020 kl. 13 – 15 ble det arrangert et digitalt folkemøte for alle de tre berørte kommunene.

Folkemøtet ble direktesendt via nettsidene til Tromsø kommune. Det var 40 stykker som fulgte møtet direkte via nettet, mens godt over 100 har sett opptaket av sendingen i etterkant. Du kan se opptaket av møtet her. Nedenfor finner du innleggene som ble holdt:

Planprogram til offentlig ettersyn_Digitalt folkemøte 16062020

Fiskeri_Fiskarlaget Nord

Havbruk_Sjømat Norge

Reiseliv_Visit Tromsø

Forum for natur og friluftsliv i Troms

Strandsonen Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Si din mening om bruk og vern av kystsonen: Har du innspill eller merknader til planprogrammet kan de sendes til postmottak@tromso.kommune.no

Behov for revidering
Den interkommunale kystsoneplanen Kystplan Tromsøregionen ble vedtatt høsten 2015 i de fem kommunene Tromsø, Karlsøy, Balsfjord, Lyngen og Målselv som da inngikk i prosjektet. De siste årenes raske endringer i bruk av kystsonen medfører imidlertid økt konkurranse, bruk av dispensasjoner og interessekonflikt knyttet til bruk av sjøarealene i regionen. Dette er i hovedsak forhold knyttet til allmennhetens interesser, næringsvirksomhet, forvaltning og vern. Det er behov for å revidere kystsoneplanen for bedre å kunne håndtere de raske endringene, samt kommende muligheter og utfordringer. Tromsø-områdets regionråd vedtok 21. september 2018 å sette i gang rullering av eksisterende kystsoneplan. Kommunene Balsfjord, Tromsø og Karlsøy vil inngå i samarbeidet. Lyngen kommune har oppdatert sin kystsoneplan, mens Målselv kommune har oppdatert sin plan sammen med Sør- og Midt Troms.

Hvorfor felles planarbeid?
Kommunen har myndighet over arealbruk i sjøområdene, og for å skape forutsigbare rammer trenger kommunen et godt styringsverktøy. Planlegging i sjøområdene bør gjøres i et regionalt perspektiv for å sikre en langsiktig, helhetlig, forutsigbar og bærekraftig forvaltning av kystsonen . Dette krever økt grad av samarbeid på tvers av kommunegrenser, noe en interkommunal kystsoneplan vil bidra til. Den endelige planen, Kystsoneplanen for Tromsøregionen, vil bestå av formelt selvstendige kommunedelplaner for sjøområdene i den enkelte kommune Balsfjord, Karlsøy og Tromsø.

Prosjektperioden er to år.

Mål

Under følger en oversikt over effektmål, resultatmål og prosessmål for planarbeidet. Effektmål brukes her om langsiktige mål som følger av de langsiktige virkningene av Kystsoneplanen. Resultatmål viser til de løsningene som finner sted allerede gjennom planarbeidet. Prosessmålene viser til mål som skal nås på kort sikt gjennom den måten planarbeidet gjennomføres på. En hovedregel er at prosessmål er målbare gjennom planprosessen, resultatmål er målbare i løpet av planens livssyklus, mens effektmål først er målbare mot slutten eller etter planens livssyklus.

Effektmål
Kystsoneplanen skal gi følgende langsiktige virkninger for arealbruken:

 • Retningsvalg for bruk og vern av sjøarealene i regionen som bidrar til å nå målet om en bærekraftig Tromsø-region. Dette innebærer at verdiskapingen skal være kunnskapsbasert, innenfor naturens tålegrenser og gi grunnlag for en langsiktig positiv samfunnsutvikling i kommunene med hensyn til fremtidige generasjoner, folkehelse, bolyst og næringsutvikling.
 • Redusert konflikt mellom ulike brukergrupper og gir forutsigbarhet for kommunene, næringsliv og befolkning.

Resultatmål
Følgende resultater skal skapes i planarbeidet:

 • Kunnskapsbaserte, fremtidsrettede, forutsigbare, juridisk bindende planer for sjøarealene i den enkelte kommune og Tromsøregionen som helhet.
 • Økt kunnskap i de deltagende kommunene om kystsonens natur- og ressursgrunnlag, ulike interessenters bruk av sjøarealene, konsekvenser av ulike typer arealbruk, og om bærekraftig forvalting av sjøområdene.
 • Økt forståelse av hva en kystsoneplan er, både dens betydning og hvilke muligheter den gir.
 • Eierskap til planen blant brukere av kystsonen og offentlig forvaltning.
 • De digitaliserte planene legges ut i samme format (felles planspråk) i de tre kommunene.

Prosessmål
Planarbeidet skal gjennomføres slik at planprosessen:

 • Har fastsatt omforente effektmål, strategier og prioriteringer for arealbruken i den enkelte kommune og på tvers av kommunegrensene. Basert på disse skal det utarbeides en kystsoneplan som beskriver arealbruken med retningslinjer og bestemmelser.
 • Har bidratt til at planarbeidet er godt forankret i de tre kommunene, både politisk og administrativt, og hos andre myndigheter og blant brukerne av kystsonen.
 • Har vært den viktigste faglige arenaen for overordnede/konkrete diskusjoner om fremtidig utvikling av kystsonen.
 • Har vært gjennomført med folkemøter, dialogmøter og alternative medvirkningsstrategier hvor vi har oppnådd reell medvirkning fra innbyggerne, næringsliv og organisasjoner både i drøftingsfasen og høringsfasen.
 • Har bidratt til felles kompetanseheving i kommunene (bl.a. gjennom videreutvikling av metoder og GIS-baserte analysemodeller).

Fremdrift

Prosjektet har en tidsramme på to år

Januar – september 2020: planprogramfase

 •  31. januar 2020 – prosjektstart
 •  regionalt planforum, april 2020
 •  vedtak om offentlig ettersyn og planoppstart: mai/juni 2020
 •  offentlig ettersyn/høring av planprogram: juni – 31. august 2020
 •  folkemøte: 16. juni 2020
 • høringsfrist 31. august 2020
 •  vedtak av planprogram: september 2020

September 2020 – september 20201: planfase

 •  møter i ressursgrupper september – desember
 •  regionalt planforum – 2 x
 •  høring av planforslag mars 2021
 •  folkemøter april og mai 2021
 •  vedtak i kommunene – august 2021
 •  prosjektavslutning september 2021

Status per 28. mai 2020

VARSEL OM PLANOPPSTART OG HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM
Planen vil legges ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 31. august og planoppstart varsles, når vedtak er fattet i Formannskapet i de tre kommunene.
– Karlsøy behandler saken i sitt formannskapsmøte 3. juni
– Balsfjord kommune vedtok 27. mai 2020 å legge planprogrammet ut til offentlig ettersyn (høring), samtidig varsles planoppstart.
– Tromsø kommune vedtok 19. mai 2020 å legge planprogrammet ut til offentlig ettersyn (høring), samtidig varsles planoppstart.

Se felles saksfremlegg til kommunene og vedtak fra den enkelte kommune under dokumenter

Status per 16. april 2019
Prosjekt Kystplan Tromsøregionen – rullering er vedtatt i Karlsøy kommunestyre, onsdag 6. mars 2019.
Tromsø kommune skal behandle denne prosjektsøknaden i kommunestyremøte onsdag 24. april inneværende år.
Balsfjord kommune har foretatt et administrativt vedtak, som er gjeldende.
Tromsø kommune vil behandle prosjektet i formannskapsmøte, 28. mai. Søknad om økonomisk støtte fra Troms fylkeskommune vil bli sendt kort etter positivt vedtak i formannskapet.

Status per 29. oktober 2019

Tromsø kommunes formannskap behandlet prosjektet i formannskapsmøte, 11.6.2019.
Vedtak
1. Tromsø kommune vedtar igangsetting av rullering av kystsoneplanen for Tromsøregionen, slik det fremgår av saksfremlegget, herunder fremdrifts-, kostnads og finansieringsplan.
2. Kommunens andel av prosjektkostnadene tas fra kommunalt disponerte næringsmidler i Tromsø kommunes næringsfond, jamfør søknad om finansiering i vedlegg 2. side 6 av 10.
3. Tromsø kommune skal innarbeide vedtakene fra sak 34/18 «Arbeid med bærekraftige utvikling av havbruksnæringen», for arealer satt av til akvakulturformål i Tromsø kommune.

Veien videre

• Søknad om tildeling av prosjektmidler ble sendt til Troms fylkeskommune, 4.7. 2019. Per skrivende dato er søknaden under behandling hos fylkeskommunen. Svar på søknaden forventes å foreligge i løpet av første halvdel av november 2019, etter opplysninger fra fylkeskommunen.
• Prosjektleder starter 1.1.2020. Prosjektleder er ansatt i Tromsø kommune, ved Byutvkling.