Gå til innhold

Tromsø-områdets regionråd besluttet 21. september 2018 å revidere eksiterende kystsoneplan, Kystplan Tromsøregion fra 2015. Kommunene Tromsø, Karlsøy og Balsfjord inngår i samarbeidet. Arbeidet med planprogram hadde oppstart i januar 2020.

Om prosjektet

STADFESTING AV PLANPRORAM

Det kom inn 30 innspill innen høringsfristen 31. august. Felles saksfremlegg om vedtak av planprogram for revisjon av Kystsoneplanen ble behandlet av formannskapet i Tromsø 15. september og Karlsøy 16. september. Kommunestyret i Balsfjord behandler saken 28. oktober. Alle innspillene er oppsummert i Vedlegg 2 Merknader til planprogrammet – versjon til offentlig offentlig ettersyn. Vedlegg 1 Planprogram – endelig versjon 2. september 2020 er omarbeidet slik det fremgår av meknadsbehandlingen. Innspillene til planprogrammet medfører i hovedsak presiseringer knyttet til kunnskapsgrunnlag og utredningstema for planarbeid og tilknyttet konsekvensutredning. Innspill som er relevant for planarbeidet følges opp i det videre arbeidet med planen. Innspill som ikke er direkte knyttet til planprogram eller planarbeid, er distribuert videre i kommuneorganisasjonen som  informasjon til videre oppfølging. Det er etter fristen kommet inn ytterligere fire innspill som tas med i planarbeidet.

Vedtak Tromsø kommune
Vedtak Karlsøy kommune
Vedtak Balsfjord kommune

 

VARSEL OM PLANOPPSTART OG HØRING AV PLANPROGRAM

Forslaget til planprogram for revisjon av Kystsoneplanen for Tromsøregionen er sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn frem til 31. august 2020.

Det er formannskapene i kommunene Tromsø, Balsfjord og Karlsøy som har vedtatt at forslaget til planprogram for revisjon av den interkommunale «Kystsoneplanen for Tromsøregionen» skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Planprogram – versjon til offentlig ettersyn finner du her.

Hva er kystsoneplanen?
Kystsoneplanen er kommuneplanens arealdel for sjøområdene, og skal angi hovedtrekkene i hvordan arealene skal brukes og vernes. Planprogrammet setter rammene for arbeidet og gjør rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegg for medvirkning, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredinger. Kart (zoombart) over planområdet finner her.

Innspill og merknader til planprogrammet sendes til postmottak@tromso.kommune.no Merk innspill med: «Høring av Kystsoneplan» og saksnummer: PLAN-20/00785. Innspill til kan også gis elektronisk ved å fylle ut dette skjemaet. Frist for innspill: 31. august 2020

KONTAKT

Prosjektleder: Ingrid Berthinussen e-post: ingrid.berthinussen@tromso.kommune.no

 

I MEDIA

02. juli 2020 Morrasendinga fra NRK Troms: Ordfører Mona Pedersen (Karlsøy), ordfører Gunda Pedersen (Balsfjord) og prosjektleder Ingri Berthinussen om revisjon av Kystsoneplanen.

MEDVIRKNING

Digitalt folkemøte
Tirsdag 16. juni 2020 kl. 13 – 15 ble det arrangert et digitalt folkemøte for alle de tre berørte kommunene.

Folkemøtet ble direktesendt via nettsidene til Tromsø kommune. Det var 40 stykker som fulgte møtet direkte via nettet, mens godt over 100 har sett opptaket av sendingen i etterkant. Du kan se opptaket av møtet her. Nedenfor finner du innleggene som ble holdt:

Planprogram til offentlig ettersyn_Digitalt folkemøte 16062020

Fiskeri_Fiskarlaget Nord

Havbruk_Sjømat Norge

Reiseliv_Visit Tromsø

Forum for natur og friluftsliv i Troms

Strandsonen Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Si din mening om bruk og vern av kystsonen: Har du innspill eller merknader til planprogrammet kan de sendes til postmottak@tromso.kommune.no

 

Behov for revidering
Den interkommunale kystsoneplanen Kystplan Tromsøregionen ble vedtatt høsten 2015 i de fem kommunene Tromsø, Karlsøy, Balsfjord, Lyngen og Målselv som da inngikk i prosjektet. De siste årenes raske endringer i bruk av kystsonen medfører imidlertid økt konkurranse, bruk av dispensasjoner og interessekonflikt knyttet til bruk av sjøarealene i regionen. Dette er i hovedsak forhold knyttet til allmennhetens interesser, næringsvirksomhet, forvaltning og vern. Det er behov for å revidere kystsoneplanen for bedre å kunne håndtere de raske endringene, samt kommende muligheter og utfordringer. Tromsø-områdets regionråd vedtok 21. september 2018 å sette i gang rullering av eksisterende kystsoneplan. Kommunene Balsfjord, Tromsø og Karlsøy vil inngå i samarbeidet. Lyngen kommune har oppdatert sin kystsoneplan, mens Målselv kommune har oppdatert sin plan sammen med Sør- og Midt Troms.

Hvorfor felles planarbeid?
Kommunen har myndighet over arealbruk i sjøområdene, og for å skape forutsigbare rammer trenger kommunen et godt styringsverktøy. Planlegging i sjøområdene bør gjøres i et regionalt perspektiv for å sikre en langsiktig, helhetlig, forutsigbar og bærekraftig forvaltning av kystsonen . Dette krever økt grad av samarbeid på tvers av kommunegrenser, noe en interkommunal kystsoneplan vil bidra til. Den endelige planen, Kystsoneplanen for Tromsøregionen, vil bestå av formelt selvstendige kommunedelplaner for sjøområdene i den enkelte kommune Balsfjord, Karlsøy og Tromsø.

Prosjektperioden er to år.

Mål

Under følger en oversikt over effektmål, resultatmål og prosessmål for planarbeidet. Effektmål brukes her om langsiktige mål som følger av de langsiktige virkningene av Kystsoneplanen. Resultatmål viser til de løsningene som finner sted allerede gjennom planarbeidet. Prosessmålene viser til mål som skal nås på kort sikt gjennom den måten planarbeidet gjennomføres på. En hovedregel er at prosessmål er målbare gjennom planprosessen, resultatmål er målbare i løpet av planens livssyklus, mens effektmål først er målbare mot slutten eller etter planens livssyklus.

Effektmål
Kystsoneplanen skal gi følgende langsiktige virkninger for arealbruken:

 • Retningsvalg for bruk og vern av sjøarealene i regionen som bidrar til å nå målet om en bærekraftig Tromsø-region. Dette innebærer at verdiskapingen skal være kunnskapsbasert, innenfor naturens tålegrenser og gi grunnlag for en langsiktig positiv samfunnsutvikling i kommunene med hensyn til fremtidige generasjoner, folkehelse, bolyst og næringsutvikling.
 • Redusert konflikt mellom ulike brukergrupper og gir forutsigbarhet for kommunene, næringsliv og befolkning.

Resultatmål
Følgende resultater skal skapes i planarbeidet:

 • Kunnskapsbaserte, fremtidsrettede, forutsigbare, juridisk bindende planer for sjøarealene i den enkelte kommune og Tromsøregionen som helhet.
 • Økt kunnskap i de deltagende kommunene om kystsonens natur- og ressursgrunnlag, ulike interessenters bruk av sjøarealene, konsekvenser av ulike typer arealbruk, og om bærekraftig forvalting av sjøområdene.
 • Økt forståelse av hva en kystsoneplan er, både dens betydning og hvilke muligheter den gir.
 • Eierskap til planen blant brukere av kystsonen og offentlig forvaltning.
 • De digitaliserte planene legges ut i samme format (felles planspråk) i de tre kommunene.

Prosessmål
Planarbeidet skal gjennomføres slik at planprosessen:

 • Har fastsatt omforente effektmål, strategier og prioriteringer for arealbruken i den enkelte kommune og på tvers av kommunegrensene. Basert på disse skal det utarbeides en kystsoneplan som beskriver arealbruken med retningslinjer og bestemmelser.
 • Har bidratt til at planarbeidet er godt forankret i de tre kommunene, både politisk og administrativt, og hos andre myndigheter og blant brukerne av kystsonen.
 • Har vært den viktigste faglige arenaen for overordnede/konkrete diskusjoner om fremtidig utvikling av kystsonen.
 • Har vært gjennomført med folkemøter, dialogmøter og alternative medvirkningsstrategier hvor vi har oppnådd reell medvirkning fra innbyggerne, næringsliv og organisasjoner både i drøftingsfasen og høringsfasen.
 • Har bidratt til felles kompetanseheving i kommunene (bl.a. gjennom videreutvikling av metoder og GIS-baserte analysemodeller).

Fremdrift

Prosjektet har en tidsramme på to år

Januar – september 2020: planprogramfase

 •  31. januar 2020 – prosjektstart
 •  regionalt planforum, april 2020
 •  vedtak om offentlig ettersyn og planoppstart: mai/juni 2020
 •  offentlig ettersyn/høring av planprogram: juni – 31. august 2020
 •  folkemøte: 16. juni 2020
 • høringsfrist 31. august 2020
 •  vedtak av planprogram: september 2020

September 2020 – september 20201: planfase

 •  møter i ressursgrupper september – desember
 •  regionalt planforum – 2 x
 •  høring av planforslag mars 2021
 •  folkemøter april og mai 2021
 •  vedtak i kommunene – august 2021
 •  prosjektavslutning september 2021

 

Status per 28. mai 2020

VARSEL OM PLANOPPSTART OG HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM
Planen vil legges ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 31. august og planoppstart varsles, når vedtak er fattet i Formannskapet i de tre kommunene.
– Karlsøy behandler saken i sitt formannskapsmøte 3. juni
– Balsfjord kommune vedtok 27. mai 2020 å legge planprogrammet ut til offentlig ettersyn (høring), samtidig varsles planoppstart.
– Tromsø kommune vedtok 19. mai 2020 å legge planprogrammet ut til offentlig ettersyn (høring), samtidig varsles planoppstart.

Se felles saksfremlegg til kommunene og vedtak fra den enkelte kommune under dokumenter

Status per 16. april 2019
Prosjekt Kystplan Tromsøregionen – rullering er vedtatt i Karlsøy kommunestyre, onsdag 6. mars 2019.
Tromsø kommune skal behandle denne prosjektsøknaden i kommunestyremøte onsdag 24. april inneværende år.
Balsfjord kommune har foretatt et administrativt vedtak, som er gjeldende.
Tromsø kommune vil behandle prosjektet i formannskapsmøte, 28. mai. Søknad om økonomisk støtte fra Troms fylkeskommune vil bli sendt kort etter positivt vedtak i formannskapet.

Status per 29. oktober 2019

Tromsø kommunes formannskap behandlet prosjektet i formannskapsmøte, 11.6.2019.
Vedtak
1. Tromsø kommune vedtar igangsetting av rullering av kystsoneplanen for Tromsøregionen, slik det fremgår av saksfremlegget, herunder fremdrifts-, kostnads og finansieringsplan.
2. Kommunens andel av prosjektkostnadene tas fra kommunalt disponerte næringsmidler i Tromsø kommunes næringsfond, jamfør søknad om finansiering i vedlegg 2. side 6 av 10.
3. Tromsø kommune skal innarbeide vedtakene fra sak 34/18 «Arbeid med bærekraftige utvikling av havbruksnæringen», for arealer satt av til akvakulturformål i Tromsø kommune.

Veien videre

• Søknad om tildeling av prosjektmidler ble sendt til Troms fylkeskommune, 4.7. 2019. Per skrivende dato er søknaden under behandling hos fylkeskommunen. Svar på søknaden forventes å foreligge i løpet av første halvdel av november 2019, etter opplysninger fra fylkeskommunen.
• Prosjektleder starter 1.1.2020. Prosjektleder er ansatt i Tromsø kommune, ved Byutvkling.