Gå til innhold
Planområde
Planområde

Kystplan Tromsøregionen er et interkommunalt samarbeidsprosjekt hvor kommunene Målselv, Balsfjord, Tromsø, Lyngen og Karlsøy har gått sammen om å utarbeide en kystsoneplan for felles kystområder og fjordsystem. Prosjektet eies av Tromsø-områdets regionråd.

Om prosjektet

Kystplan Tromsøregionen er en interkommunal plan på kommuneplannivå, jfr kap. 9 i plan- og bygningsloven. Det skal fastsettes juridisk bindende arealbruk med
bestemmelser og retningslinjer.

Kystsoneplanen skal ta tak i de problemstillingene som best løses gjennom et interkommunalt samarbeid, og temaene i planen skal avgrenses i forhold til det som kommunene håndterer best gjennom kommuneplanens arealdel, eller andre kommunale planer. Behovet for en slik avgrensing kan variere mellom kommunene.

Det blir også utarbeidet kystsoneplaner for Nord-Troms og for Midt- og Sør-Troms, alle tre planene er en del av prosjektet Kystplan Troms i regi av Troms fylkeskommune.

Kystplan Tromsøregionen ble vedtatt av kommunestyrene i de respektive kommunene i løpet av høsten 2015.