Gå til innhold
Planområde
Planområde

Kystplan Tromsøregionen er et interkommunalt samarbeidsprosjekt hvor kommunene Målselv, Balsfjord, Tromsø, Lyngen og Karlsøy har gått sammen om å utarbeide en kystsoneplan for felles kystområder og fjordsystem. Prosjektet eies av Tromsø-områdets regionråd.

Om prosjektet

Kystplan Tromsøregionen er en interkommunal plan på kommuneplannivå, jfr kap. 9 i plan- og bygningsloven. Det skal fastsettes juridisk bindende arealbruk med
bestemmelser og retningslinjer.

Kystsoneplanen skal ta tak i de problemstillingene som best løses gjennom et interkommunalt samarbeid, og temaene i planen skal avgrenses i forhold til det som kommunene håndterer best gjennom kommuneplanens arealdel, eller andre kommunale planer. Behovet for en slik avgrensing kan variere mellom kommunene.

Det blir også utarbeidet kystsoneplaner for Nord-Troms og for Midt- og Sør-Troms, alle tre planene er en del av prosjektet Kystplan Troms i regi av Troms fylkeskommune.

Kystplan Tromsøregionen ble vedtatt av kommunestyrene i de respektive kommunene i løpet av høsten 2015.

Det er nå tre år etter tid for rullering av Kystplan Tromsøregionen.

Tromsø-områdets regionråd fattet i regionrådsmøte 21. september enstemmig vedtak om å sette i gang rullering av eksisterende kystsoneplan.

Vedtak

  1. Regionrådet ber arbeidsgruppen om å legge frem en prosjektbeskrivelse herunder finansiering av prosjektet. Prosjektbeskrivelsen legges frem for regionrådet i desembermøtet.
  2. Arbeidsgruppen bes om å inkludere en nøytral bærekraftsanalyse for produksjonsområde 11.
  3. Regionrådsleder tar kontakt med Troms fylkeskommune vedrørende prosjektet.

Enstemmig vedtatt

Det er etablert en administrativ arbeidsgruppe, foreløpig med representanter fra de tre kommunene Tromsø, Balsfjord og Karlsøy.  Gruppen er tenkt utvidet etter at kommunene i Nord-Troms regionen melder seg på.