Gå til innhold

Tromsø-områdets regionråd, 22.9.2017 

§1 – DELTAKENDE KOMMUNER OG OPPNEVNING AV REPRESENTANTER

Tromsø-områdets Regionråd er et samarbeidsorgan mellom Balsfjord, Karlsøy og Tromsø kommune. Regionrådet består av 9 medlemmer med 3 representanter fra hver av de samarbeidende kommunene.

For kommuner med formannskapsmodell skal ordfører og varaordfører være medlemmer. Det siste medlemmet, samt tre varamedlemmer, velges av og blant de enkelte kommunestyrer. Varamedlemmene oppnevnes i rekkefølge for de tre medlemmene i sin kommune.

For kommuner med parlamentarisk styringsmodell skal byrådsleder og ordfører være medlemmer, med nestleder i byrådet og varaordfører som personlige stedfortredere. Det siste medlemmet, og vara for dette, oppnevnes av og blant de enkelte kommunestyrer.

Medlemmene i Regionrådet velges for 4 år og skal følge valgperioden. Regionrådet konstituerer seg selv og velger leder og nestleder for 2 år om gangen.

§2 – FORMÅL

Tromsø-områdets Regionråd skal arbeide med saker av felles interesse for kommunene og fremme regionens interesser utad.

Hovedmålsetting:

Regionrådet skal fungere som et samlende organ, og jobbe aktivt for gode rammebetingelser for utvikling av Balsfjord, Karlsøy og Tromsø kommune. Regionrådet har hovedansvaret for å ivareta kommunenes engasjement på det regionale plan, og sørge for en samordnet og effektiv ledelse av denne for å nå de mål som regionrådet fastsetter, bl.a. ved å:

 • Utvikle samarbeidsforetak som egne resultatområder der dette er naturlig.
 • Fortløpende vurdere organisering, beslutningsstruktur og ansvarsfordeling mellom ulike regionale virksomheter.
 • Utvikle samarbeid innenfor ansvarsområder der dette kan virke til bedre og mer effektiv drift av offentlig service, for eksempel landbruk, fiskeri, skogsforvaltning, turisme, friluftsliv, mv.
 • Forsterke det regionale samarbeid i samferdselssaker.
 • Samarbeide om helse- og omsorgstiltak
 • Utvikle faglig og pedagogisk samarbeid mellom skolene.
 • Etablere felles ungdomstiltak gjennom ungdomshusene Tvibit, Bula og Credo
 • Samordne satsing på kultur og kulturutvikling.

§ 3 – AVVIKLING AV MØTER / SAKSBEHANDLING

Regionrådet skal ha møter minimum to ganger hvert halvår og ellers når lederen bestemmer det, eller minst en av de deltakende kommuner, arbeidsutvalget eller minst 1/3 av regionrådets medlemmer krever det.

Alle vedtak treffes med alminnelig flertall. Hver representant har en stemme. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Ved voteringer må et flertall av regionrådets ni medlemmer være tilstede før regionrådet er beslutningsdyktig. Samtlige kommuner som berøres av vedtaket må også være representert.

Dersom regionrådet ikke er beslutningsdyktig, innkalles det snarest til nytt møte med 14 dagers varsel. Innkallingen skal redegjøre for utfallet av første møte.

For øvrig gjelder kommuneloven og forvaltningslovens alminnelige regler om saksbehandling tilsvarende.

Rådmann/administrasjonssjef og kommunaldirektør for byrådsleder i de deltakende kommuner innkalles til regionrådsmøtene med møte- og talerett. Lederen kan også innkalle andre til møter i regionrådet og arbeidsutvalget.

De enkelte kommuner skal holdes løpende orientert om regionrådets virksomhet ved at Regionrådets vedtak oversendes i etterkant av møtene.

§ 4 – ARBEIDSUTVALG

Ordførerne og byrådsleder utgjør regionrådets arbeidsutvalg. Varaordfører og nestleder for byrådet skal være vararepresentanter til arbeidsutvalget. Leder av regionrådet er også leder for arbeidsutvalget.

Arbeidsutvalget har ansettelsesmyndighet og er forhandlingspart ved lønnsforhandlinger.
Arbeidsutvalget kan uttale seg og fatte vedtak etter fullmakt fra Regionrådet.

Referat fra arbeidsutvalget legges fram for regionrådet.

§ 5 – ADMINISTRATIVT UTVALG

Rådmann/administrasjonssjef utgjør regionrådets administrative utvalg. Det administrative utvalget avholder møter hvor de deltakende kommuner skal ha en løpende dialog om aktuelle saker. Sekretariatets daglige leder innkaller til møtene.

Det administrative utvalget skal i samråd med sekretariatet sette sakslisten til Regionrådets møter og iverksette Regionrådets vedtak.

§ 6 – SEKRETARIAT

Sekretariatet består av en daglig leder lokalisert til Tromsø kommune. Tromsø kommune er vertskommune. Daglig leder skal sørge for at regionrådets formål, nedfelt i § 2 i disse vedtektene, blir virkeliggjort. Daglig leder rapporterer til regionrådets leder.

Sekretariatet skal i tillegg ivareta alle administrative og faglige oppgaver for regionrådet og arbeidsutvalget:

 • iverksette vedtak i samråd med det administrative utvalget
 • føre møteprotokoll/referat fra styremøter og andre viktige møter
 • utarbeide forslag til saksliste i samråd med det administrative utvalget, og sørge for at innkalling og sakspapirer blir fordelt i henhold til gjeldende reglement/vedtak
 • sørge for regnskap og revisjon for regionrådets virksomhet
 • drive system for styring og planlegging av regionrådets virksomhet, blant annet å utarbeide årsmelding, budsjett og planer mv.

§ 7 – ØKONOMI

Kostnadene ved drift av regionrådet finansieres ved årlig tilskudd fra kommunene etter vedtatt fordelingsnøkkel. 50 % av utgiftene deles likt mellom de tre kommunene, de resterende 50 % , deles etter medlemskommunenes folketall.
Større enkeltprosjekter finansieres særskilt.
Regionrådet skal ha eget regnskap og budsjett. Regnskapet føres av vertskommunen.

Det administrative utvalget skal behandle forslag til budsjett i god tid forut for behandlingen i regionrådet. Det administrative utvalget legger frem budsjettet til behandling i regionrådet senest innen 1. oktober.
Hver kommune dekker møtegodtgjørelse, møte og reiseutgifter for sine representanter.

§ 8 – ÅRSMØTE

Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av juni måned. Følgende saker skal behandles:

 • årsmelding og regnskap
 • handlingsprogram legges frem hvert 2. år.

§ 9 –  UTVIDELSE/UTTREDEN OG ENDRING AV VEDTEKTER

Regionrådet kan med 2/3 flertall anbefale opptak av nye kommuner. Slike vedtak må godkjennes av kommunestyrene i alle kommunene i regionrådet.

Etter vedtak i kommunestyret kan den enkelte kommune si opp sitt deltakerforhold i Tromsø-områdets Regionråd. Utmelding må skje med seks måneders skriftlig varsel til regionrådet, og må skje i første halvår slik at uttreden kan skje senest fra årsskiftet påfølgende år

Utløsningssummen fastsettes til andelens nettoverdi ved oppsigelsesfristens utløp, men ikke til mer enn verdien av de midler vedkommende kommune har skutt inn, jfr. kommunelovens § 27 nr. 3.

Endring av vedtektene forutsetter godkjenning i de enkelte kommunestyrer.

§10 – OPPLØSNING

Oppløsning av regionrådet kan bare skje dersom samtlige kommunestyrer har fattet vedtak om dette. Hver av de deltakende kommuner er ved oppløsningen av Regionrådet ansvarlig for sin forholdsmessige eller avtalte del av rådets forpliktelser.

Regionrådets vedtekter vedtatt i regionrådsmøte, Malangen Brygger, 20. september 2013.09.25

Ole-Johan Rødvei, leder av regionrådet

Vedtatt i regionrådskommunene:

Balsfjord kommune, kommunestyret:19.12.2016, sak 128/16.

Karlsøy kommune, kommunestyret 26.10.2016, sak xx/16

Tromsø kommune, kommunestyret, 21.6.2017, sak.180/17