Gå til innhold

Tromsø-områdets regionråd omfatter kommunene Balsfjord, Karlsøy og Tromsø.

De tre kommunene er ulike både med hensyn til areal, demografi og næringsstruktur. Men de har et fellestrekk i spennende, dynamisk, ressursrik, vakker, vill og storslått natur. Dette er et godt utgangspunkt for en regional satsing på bærekraftig vekst. Alle tre kommunene grenser mot havet.

I dag bor nesten halvparten av fylkets innbyggere i regionen (Balsfjord, Karlsøy og Tromsø). Per 1. kvartal 2020 hadde regionen et samlet folketall på 85 093 personer, Balsfjord (5 599), Karlsøy (2 199) og Tromsø (77 295). Dette utgjør 34,95 % av folkemengden i Troms og Finnmark.

Regionen har et sammensatt næringsliv som spenner over alt fra landbruk, fiskeri, service og industri. Selv om kommunene i regionen er ulike med hensyn til folketall og muligheter, ligger det et utviklingspotensial i å utnytte de mulighetene som finnes på områder som et felles arbeidsmarked, offentlig service, kultur og næring i enda større grad enn i dag.

Gode kommunikasjoner er og vil være en forutsetning for interkommunalt samarbeid, et felles arbeidsmarked og økt samarbeid mellom næringslivet i kommunene. Etter at Ryaforbindelsen åpnet, har denne gitt større mulighet for dagpendling inn til Tromsø fra Malangshalvøya. Etter hvert som også Langsundforbindelsen blir realisert, vil en felles arbeidsmarkedsregion også åpne seg for de som bor på Vannøy, Karlsøy og Reinøya.

Et fellestrekk for de tre kommunene i regionen er at en vil få stadig flere eldre over 60 år, med de utfordringer dette medfører for tilrettelegging og drift av sykehjemsplasser og eldreboliger.

Demografi

For å synliggjøre alderssammensettingen i kommunene i Tromsø-regionen, Balsfjord, Karlsøy og Tromsø har en tatt inn befolkningspyramiden for den enkelte kommune. Tallene er hentet fra SSB og viser alderssammensettingen for 2010 samt en fremskriving til år 2030.

Beskrivelsene er gitt for hele livsløpet basert på 5 års intervaller. Det presiseres at tallene for Balsfjord og Karlsøy er langs x-aksen vist i intervaller per 100 personer, mens for Tromsø kommune i intervaller per 1000 personer.

Balsfjord kommune

Befolkningssammesettingen for Balsfjord vil frem mot 2030 ikke innebære dramatiske endringer. De største endringer som etter framskrivingen som SSB har lagt fram vil skje i i aldersgruppene fra 5-9 år  (+50) og fra 10-14 år (-40) og 15-19 år (-65).

Aldersgrupper fra 20-65 år, som typisk utgjør arbeidsstokken
Fra 20-34 år ser en positiv utvikling. Den største økningen skjer mellom 30-34 år (+80) og mellom 55-59 år (+45).

Nedgang
Sterkest nedgang i aldersgruppene 40-44 år (-80) og 45-49 år (-75).

Økning fra 60 år og opp
Her ser man en økning spesielt innenfor aldersgruppene 65-69 år (+65), 75-79 år (+80) og 80-84 år (+115).

Når det gjelder årsklassene som inngår i pensjonssegmentet fra 65-70 år er det forespeilet en vekst, denne varierer fra (+40) i årsklassen 65-69 år med en topp i årsklassen 70-74 år (+45). For de over 70 år, har årsklassen 80-84 år en meget sterk vekst på hele (+55).

Skal man konkludere må vel denne bli at Balsfjord med denne utviklingen vil ha en ganske permanent arbeidsstokk. Vi kan også se en slags forgubbing, men situasjonen er ikke dramatisk.

For flere tall vedrørende demografi, økonomi, innvandring, endringer i befolkningen, arbeid og utdanning , helse og kommunens økonomi med mer,  klikk på linken nedenfor:

https://www.ssb.no/kommunefakta/balsfjord

Karlsøy kommune

Når det gjelder Karlsøy kommunes situasjon ser befolkningssituasjonen litt mørkere ut. Det gjelder spesielt de tre alderssegmentene 0-19 år, 20-64 år og 65-90 år+. Det må også poengteres at i Karlsøy med forholdsvis få innbyggere vil en negativ endring kunne få ganske dramatiske konsekvenser for de kommunale tjenester og det private næringslivet. Små endringer i folketallet over tid kan føre til store endringer for kommunen.

Nedgang
I aldersgruppene fra 10-24 år ser en markert nedgang. En nedgang med henholdsvis 10-14 år (-30), 15-19 år (-30) og 20-24 år (-25). Det samme kan en se i aldersgruppene som omfatter 35-64 år. Den største nedgangen her er bergnet til aldersgruppen mellom 40- 64 år. Her varierer nedgangen fra (-30) i årsklassen 60-64 år til (-55) i årsklassen 45-49 år.

Forespeilet vekst
Når det gjelder årsklassene som inngår i pensjonssegmentet fra 65-70 år er det forespeilet en vekst, denne varierer fra (+40) i årsklassen 65-69 år med en topp i årsklassen 70-74 år (+45). For de over 70 år, har årsklassen 80-84 år en meget sterk vekst på hele (+55).

Vi kan vel si at Karlsøy i dag dessverre har en sterk forgubbing og det ser ut som om denne vil fortsette inn i de neste 20 årene.

For flere tall vedrørende demografi, økonomi, innvandring, endringer i befolkningen, arbeid og utdanning , helse og kommunens økonomi med mer,  klikk på linken nedenfor:

https://www.ssb.no/kommunefakta/karlsoy

Tromsø kommune

Når det gjelder Tromsø kommune, så er situasjonen en god del lysere, selv om en kan se en nedgang i de noe yngre årsklassene, spesielt på ungdomsskolenivå. Tromsø kommune har i dag en ung befolkning. Det vi også kan se er at man vil få mange ”unge” eldre. Disse representeres av aldersgruppen 55-64 år.

Flere småbarn
Tromsø vil få en økning på ca. 500 i alderen 0-4 år. Dette vil ikke få noen dramatiske konsekvenser for kommunale tjenester.

For flere tall vedrørende demografi, økonomi, innvandring, endringer i befolkningen, arbeid og utdanning , helse og kommunens økonomi med mer,  klikk på linken nedenfor:

https://www.ssb.no/kommunefakta/tromso