Gå til innhold

Tromsø-områdets regionråd er et samarbeidsorgan mellom Balsfjord, Karlsøy og Tromsø kommune. Regionrådet har 9 medlemmer bestående av 3 representanter fra hver av de samarbeidende kommunene. Regionrådet ble opprettet, 1. januar 2001, da under navnet Balsfjord, Karlsøy og Tromsø regionråd.

For kommuner med parlamentarisk styringsmodell skal byrådsleder og ordfører være medlemmer, med nestleder i byrådet og varaordfører som personlige stedfortredere. Det siste medlemmet, og vara for dette oppnevnes av og blant de enkelte kommunestyrer.

Formål

Tromsø-områdets Regionråd skal arbeide med saker av felles interesse for kommunene og fremme regionens interesser utad.

Regionrådet skal fungere som et samlende organ, og jobbe aktivt for gode rammebetingelser for utvikling av Balsfjord, Karlsøy og Tromsø kommune. Regionrådet har hovedansvaret for å ivareta kommunenes engasjement på det regionale plan, og sørge for en samordnet og effektiv ledelse av denne for å nå de mål som regionrådet fastsetter bl.a. ved å

  • Utvikle samarbeidsforetak som egne resultatområder der dette er naturlig.
  • Fortløpende vurdere organisering, beslutningsstruktur og ansvarsfordeling mellom ulike regionale virksomheter.
  • Gjennomføre Strategisk næringsplan for Tromsø-regionen.
  • Utvikle samarbeid innenfor ansvarsområder der dette kan virke til bedre og mer effektiv drift av offentlig service, for eksempel landbruk, fiskeri, skogsforvaltning, turisme, friluftsliv, mv.
  • Forsterke det regionale samarbeid i samferdselssaker.
  • Samarbeide om helse- og omsorgstiltak
  • Utvikle faglig og pedagogisk samarbeid mellom skolene.
  • Etablere felles ungdomstiltak gjennom ungdomshusene Tvibit, Bula og Credo
  • Samordne satsing på kultur og kulturutvikling.