Gå til innhold

I forbindelse med at Troms fylkeskommune, Innovasjon Norge Arktis, Norges Forskningsråd og Siva skal inngå felles avtale fra årsskiftet 2018/2019 inviteres det til workshop. Påmelding gjøres på denne lenken: https://forms.tromsfylke.no/naering/firepartsavtale/. Påmeldingsfrist er satt til 19. oktober.
Avtalen som skal inngås skal gi en retning for samarbeidet mellom de fire partene. Vi ønsker i den forbindelse dine innspill til overordnede problemstillinger / utfordringer som de fire partene i fellesskap kan bidra til å løse. På bakgrunn av innspillene i workshopen vil partene lage en felles handlingsplan for 2019.
Vi ser for oss at det kommer innspill på 2-3 overordnede utfordringer som er relevante for alle fire parter og hvor partene på hver sin måte kan bidra til et felles sluttresultat. Vi ønsker derfor deltakere fra offentlig- og privatsektor, forsknings- og innovasjonssektor, nærings- og arbeidsliv velkommen til å bidra til å velge ut viktige felles regionale utfordringer som kan løses i samarbeid mellom fylkeskommunen, Innovasjon Norge, Siva og Norges forskningsråd.

Workshopen holdes 2. november 2018 hos Innovasjon Norge Arktis i Tromsø kl 10.00 – 14.00. Endelig program vil ettersendes.

Kort om de fire partene:
Fylkeskommunene har de årene blitt utfordret på å ta et samfunnsutvikleransvar. I Troms fylkeskommune er det næringsetaten som har ansvaret for oppfølging av Strategi for næringsutvikling, sektorstrategier og fylkeskommunens forsknings- og utviklingsstrategi: Arktisk innovasjon, FoU-strategi for Troms. Fylkeskommunen bidrar med finansiering til fylkets «innovasjonsinfrastruktur» som blant annet består av Siva-aktører som næringshager og inkubatorer. Troms har sekretariats ledelsen for Regionale forskingsfond Nord-Norge og prosjektet VIT, begge i tett samarbeid med Norges forskningsråd. Fylkeskommunen samarbeider tett om utvikling av bedriftsklynger gjennom Klyngeforum Nord (Nordland, Troms og Finnmark) og Arktisk Klyngeforum (Troms og Finnmark) hvor fylkeskommunene, IN og NFR deltar.

Innovasjon Norge skal fylle rollen som statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling i rask endringstakt. Innovasjon Norge Arktis samarbeider tett med Troms fylkeskommune på flere områder, i denne sammenhengen er særlig klyngearbeidet verdt å nevne. Innovasjon Norge har en rekke programmer som blant annet skal utløse verdiskaping basert på regionale fortrinn.

Norges forskningsråd har som en av sine målsetninger at samfunnet skal bli mer innovativt, både i privat og offentlig sektor. Forskningsrådet har en rekke virkemidler for å stimulere til forskning samt at næringsliv og offentlig sektor skal bruke forskning i sitt utviklingsarbeid. I Troms har Forskningsrådet en regionansvarlig som samarbeider med øvrige virkemiddelaktører og mobiliserer til blant annet næringsrettet forskning og SkatteFUNN. Forskningsrådet finansierer FORREGION-prosjektene sammen med fylkeskommunene og samarbeider nært med de regionale forskingsfondene.

Siva har to virksomhetsområder; eiendom og innovasjon (program og eierskap). I innovasjonsavdelingen arbeider Siva blant annet gjennom inkubatorprogrammet, næringshageprogrammet og Norsk Katapult. I Troms finnes næringshagene Halti NH og Midt-Troms NH (tidligere Senja NH) og inkubatorene Norinnova og KUPA, som til sammen dekker store deler av fylket. Gjennom programmene bidrar Siva til å tilrettelegge for etablering og utvikling av bedrifter. I tillegg er Siva medeier i NIC (Norwegian Innovation Clusters) sammen med IN og NFR og med sekretariatet for klyngeprogrammet hos IN.

Lenke for påmelding:
https://forms.tromsfylke.no/naering/firepartsavtale/

Vennlig hilsen

Kristine Østrem Nordal
Kst. avdelingsleder
Næringsetaten
Troms fylkeskommune

Telefon: +47 77 78 81 55
Mobil: +47 942 50 520
www.tromsfylke.no