Gå til innhold

Kystsoneplan for Tromsøregionen – høring og offentlig ettersyn

Har du interesse av hvordan Tromsøregionens sjøarealer skal forvaltes de neste ti årene?

10. desember 2021 ble Kystsoneplanen for Tromsøregionen lagt ut på høring og til offentlig ettersyn i 10. uker, frem til 18. februar 2022. Planen er et samarbeid mellom Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune. Her finner du høringsdokumentene og ser hvordan du kan kommer med innspill.

Frist for innspill: 18. februar 2022

Planforslaget er også tilgjengelig og forklart i en interaktiv presentasjon med tekst, bilder, kart og plankart der du kan bevege deg rundt i kartene for å ta detaljer nærmere i øyesyn, og veksle mellom gjeldende plan og planforslaget. Her finner du også plankartet i en onlineversjon med alle funksjonalitet.

 

Kystsoneplanen er kommuneplanens arealdel for sjøområdene med tilhørende strandsone og skal angi hovedtrekkene i hvordan arealene skal brukes og vernes, og hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponering av arealene. Planen skal bidra til gjennomføring av kommuneplanens samfunnsdel og er et strategisk verktøy i arbeidet med å sikre forvaltning av sjøarealene i tråd med prinsippene om bærekraftig utvikling.

Planlegging i sjøområdene gjøres i et regionalt perspektiv for å i større grad kunne ivareta en helhetlig forvaltning av kystsonen.