Gå til innhold

KVU for transportløsninger i Nord-Norge; – verksted i Alta

Samferdselsdepartementet har gitt Statens vegvesen i oppdrag å lede arbeidet med Konseptvalgutredning for transportløsninger i Nord-Norge (KVU). Dette skal vi gjøre i nært samarbeid med Jernbanedirektoratet, Kystverket og Avinor. Fylkeskommunene, Statsforvalteren, Sametinget og Forsvaret er også med i arbeidet. Utredningen skal belyse hva som trengs for å utvikle en moderne og sammenhengende infrastruktur, som gir attraktive bo- og arbeidsmarkedsregioner og som kobler produksjon av varer og tjenester til markedene. Tidligere utredninger viser at de viktigste utfordringene i landsdelen er at det er dyrt å transportere gods, og reisetidene er lange. I tillegg gjør værforhold, ras og skred og lange avstander at det er krevende å legge til rette for effektive transportforbindelser.

Utredningen skal skaffe et bilde av kostnader og samfunnsnytte for de aktuelle løsningene. Transporten i Norge skal bli grønnere, og omstilling til et lavutslippssamfunn legger premissene for arbeidet med utredningen. Den må også ta høyde for at ny teknologi kan åpne for nye muligheter og løsninger, og de ulike konseptene må sees i sammenheng på tvers av transportformer.

En konspetvalgutredning gjennomføres før all annen planlegging starter. De viktigste målene er:

Å foreslå best mulige transportløsninger ut fra behovet i analyseområdet
Danne beslutningsgrunnlag for politisk behandling og videre planlegging
Bidra til at det er de realistiske tiltakene som blir planlagt
En KVU skal altså ikke planlegge konkrete prosjekter.