Gå til innhold

Uttalelse fra Tromsø-områdets regionråd om regjeringens forslag om endinger i Havbruksfondet.

Uttalelse fra Tromsø-områdets regionråd om regjeringens forlag om endinger i Havbruksfondet.

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å innføre en produksjonsavgift på laks, ørret og regnbueørret i statsbudsjettet for 2021, to endringer.

Forslag

1. Det innføres en produksjonsavgift på 40 øre pr kg produsert laks, som kommer som en løsning i stedet for et alternativ med ren arealleie som også har vært diskutert.

2. Fordelingen av salgs- og auksjonsinntektene i forbindelse med utstedelse av nye konsesjoner er foreslått drastisk endret. Det foreslås at staten fra 2022 skal få 75 % av inntektene, mens kommunene og fylkeskommunene skal sitte igjen med 25 % av inntektene (kontra 80 % som er totalen i dag).

Dagens ordning
I dag får staten 20 %, fylkeskommunene 10 % og kommunene 70 % av inntektene som følger av veksten i antall konsesjoner. Det er viktig å presisere at staten ikke betaler inn ei krone til havbruksfondet, alle pengene kommer fra havbruksnæringen.

Vi vil presisere Havbruksfondet er fremforhandlet mellom kystkommunene via Norske Fjord- og Kystkommuner (NFKK) og havbruksnæringen, her har ikke staten bidratt med noe.

Vår vurdering
Forslaget fra Regjeringen innebærer en omfordeling av inntekter fra kystdistrikter til sentrale strøk, som følge av at innbyggertall er en av de viktigste parameterne i fordelingen av statsbudsjettet. Derfor vil en større andel av havbruksinntektene tilfalle de delene av landet hvor man ikke har havbruksaktivitet (bykommuner og tettbebygde strøk uten havbruksarealer). Taperne blir havbrukskommunene som trenger disse inntektene for å kunne ivareta lovpålagt kystsoneplanlegging, tilretteleggende investeringer i nødvendig infrastruktur (havbruksaktivitetene er ofte lokalisert utenfor allfarvei) og utvikling av kommunale tjenester som kommer havbruksbedriftene og deres ansatte til gode.

Tromsø-områdets regionråd er veldig fornøyd med forslaget om produksjonsavgiften på 40 øre. Vi støtter regjeringens forslag om en produksjonsavgift på 40 øre, som går til Havbruksfondet og fordeles kommuner og fylker i henhold til den etablerte fordelingsnøkkelen.

Når det gjelder forslaget om at staten fra 2022 skal få 75 % av salgs- og auksjonsinntektene, mens kommunene og fylkeskommunene skal sitte igjen med 25 % av inntektene er vi helt uenig.  Dette forslaget er overhodet ikke akseptabelt, og vi forventer at denne fordelingsnøkkelen blir endret i favør av kystkommunene.

Den forventede veksten i havbruksnæringen vil komme i de to nordligste fylkene, og det er våre kommuner som taper mest på den foreslåtte ordningen. Tromsø-områdets regionråd vil presisere at det er våre kommuner som taper mest på den drastiske endringen som er foreslått av regjeringen.

Tromsø-områdets regionråd forventer at den fordelingsnøkkelen som har ligget til grunn helt siden Havbruksfondet ble etablert, vil bli opprettholdt, da det er dette som er den rettferdige løsningen for kystkommunene.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Mona Pedersen                                                                                                   Yngve Voktor

Ordfører og regionrådsleder                                                                            Daglig leder

 

 

Kopi:

Troms kommune

Balsfjord kommune

Karlsøy kommune

Troms og Finnmark fylkeskommune

Media