Gå til innhold

Transportetatenes forslag til Nasjonal Transportplan 2018-2029 – regionrådets høringsuttalelse

Transportetatene (Statens vegvesen, Kystverket og Jernbaneverket) og Avinor la 29. februar i år frem sitt forslag til Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029 for høring for landets 19 fylker og de fire største byene.
Ny NTP spenner denne gangen over 12 år og det planlegges innenfor ulike finansielle rammer, netto nytte per budsjettkrone mv.
Fylkeskommunen opplyste forut for presentasjonen av transportetatene og Avinors planforslag at; Det er store forventninger til at flere av de prosjektene det er behov for i Troms ligger inne i planforslaget.
I planforslaget som ble lagt frem den 29. februar er det som kjent ikke mange lyspunkter for Tromsø-området. E6/E8 Nordkjosbotn – Hatteng som lå inne i forrige NTP er nå tatt ut. E8 Sørbotn-Laukslett er flyttet til siste del av planperioden, det samme gjelder for RV 862 Tverrforbindelsen. I høringsforslaget benyttes et økonomisk rammebegrep, som lav, basis, middels og høy.

Troms fylkeskommune ved fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo har bedt høringsparter/instanser som kommuner, næringsliv og regionråd mm om å komme med høringsuttalelser til det foreliggende planforslaget.
Tromsø-områdets regionråd har levert høringsuttalelse: Uttdrag fra uttalelsen:

Tromsø-områdets regionråd er positiv til at klimahensyn ligger til grunn for arbeidet, at utviklingen av transportinfrastrukturen må ha et langsiktig perspektiv samt at det skal satses på kollektivtrafikk og at gods skal overføres fra veg til sjø og bane.

  • Det haster å få bygd innfartsveien til Tromsø, E8 så snart som mulig. Tromsø-områdets regionråd ber om at E8 Sørbotn- Lauksletta tas inn i NTP 2018-2023, første periode.
  • Videre må vegstrekningen E6/E8, Nordkjosbotn – Hatteng tas inn igjen i Nasjonal transportplan, det betyr at den må tas inn i første periode av NTP 2018-2029.
  • Ny Kvaløyforbindelse må bygges planperioden.
  • Ny Tverrforbindelse må bygges i planperioden.
  • Fylkesvei 858 Malangseidet-xFv863 og fylkesvei 863
  • Tromsø-Hansnes–Fv858 omklassifiseres til riksvei.
  • Et eget program for fornyelse av fylkesveger, slik transportetatene anbefaler det må igangsettes i planperioden.
  • Tromsø-områdets regionråd vil be regjering og storting om at det igangsettes et nytt utredningsarbeid for en eventuell forlengelse av Nord-Norge banen (fra Fauske og nordover) eller en egen Tromsbane (videreføring av Ofotbanen)
  • Terminalutvidelsen på Tromsø lufthavn, Langnes må gjennomføres i planperioden, primært første periode, sekundært i løpet av andre periode av NTP 2018-2029».
  • Staten må på sikt sørge for at behovet for flere flyoppstillingsplasser, taxibaner og rullebaneforlengelse utredes i planperioden.

For hele høringsuttalelsen, følg linken.

Regionrådets høringsuttalelse til Transportetatenes forslag NTP 2018-2029 – mai 2016